piątek, 19 września 2008

Budowlane przepisy prawne1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - znowelizowane Prawo Budowlane
2. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
3. USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych
4. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z
dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokosci opłat za czynnosci geodezyjne i
kartograficzne oraz udzielanie informacji, a take za wykonywanie wyrysów i
wypisów z operatu ewidencyjnego
5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe
6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie
7. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie stawki opłaty stanowiacej podstawe do obliczania kary wymierzanej w
wyniku obowiazkowej kontroli
8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
9. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Brak komentarzy: