piątek, 19 września 2008

Pozwolenie na budowe.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe jest ukoronowaniem etapu działan,
zwiazanych z załatwianiem najprzeróniejszych formalnosci urzedowych, dajacym
nam moliwosc rozpoczecia robót budowlanych na naszej działce.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe składamy do własciwego organu,
zgodnie z lokalizacja działki, na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi
załacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowe (Dz.U. nr 120, poz. 1127) Wzór wniosku o pozwolenie na
budowe załaczony został do Poradnika. Zgodnie z aktualnym Prawem
Budowlanym, własciwym organem wydajacym pozwolenia na budowe, jest
starosta. Wobec powyszego, wniosek o pozwolenie na budowe składamy w
odpowiednim wydziale w Starostwie Powiatowym, w przypadku miast na prawach
powiatu w wydziale lub referacie w Urzedzie Miasta, a w przypadku Warszawy w
odpowiedniej Delegaturze Naczelnego Architekta Warszawy.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe naley załaczyc:
1. 1. projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i
pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi;
2. 2. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane (oswiadczenie stanowi załacznik nr 2 do wspomnianego wyej
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzór
oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
załaczony został do Poradnika);
3. 3. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu (WZiZT), jesli
jest wymagana zgodnie z przepisami Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym;
4. 4. specjalistyczna opinie, wydana przez osobe fizyczna lub jednostke
organizacyjna wskazana przez własciwego ministra, wymagana dla obiektów:
a. a. których wykonanie lub uytkowanie moe stwarzacb. powane
zagroenie dla uytkowników, takich jak: obiekty energetyki jadrowej,
rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
c. b. których projekty budowlane zawieraja nowe, nie sprawdzone w
krajowej praktyce, rozwiazania techniczne, nie znajdujace podstaw w
przepisach i Polskich Normach
5. 5. Upowanienie, udzielone osobie działajacej w imieniu inwestora.
Urzad, wydajacy pozwolenie na budowe, sprawdza zgodnosc projektu
budowlanego z odpowiednimi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub zapisami z WZiZT i wymaganiami ochrony srodowiska,
przepisami szczególnymi, w tym techniczno-budowlanymi, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami itp. kompletnosc projektu budowlanego i
posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen, oraz wykonanie
- a w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu take sprawdzenie projektu -
przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane.
W przypadku stwierdzenie niezgodnosci wzywa inwestora do skorygowania
projektu budowlanego, podajac termin na wprowadzenie korekty. Po stwierdzeniu
poprawnosci wykonania projektu i zgodnosci z wszystkimi wymogami formalnymi
i prawnymi, urzad zatwierdza projekt i wydaje decyzje o pozwoleniu na budowe,
załaczajac do niej zatwierdzony projekt budowlany.
Wane jest, e w razie spełnienia okreslonych wymagan urzad nie moe odmówic
wydania pozwolenia na budowe.
W przypadku, gdy własciwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na
budowe w terminie 2 miesiecy od dnia złoenia wniosku o wydanie takiej decyzji,
organ wyszego stopnia (w przypadku domku, bedzie to wojewoda) wymierza
temu organowi kare w wysokosci 500 zł za kady dzien zwłoki. Kara ta stanowi
dochód Skarbu Panstwa.
W decyzji o pozwoleniu na budowe własciwy organ, w razie potrzeby:
1. 1. okresla szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robót budowlanych,
2. 2. okresla czas uytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
3. 3. okresla terminy rozbiórki:
d. a. istniejacych obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego
uytkowania,
e. b. b) tymczasowych obiektów budowlanych,
4. 4. okresla szczegółowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie w tym
obowiazek ustanowienia, w razie koniecznosci, inspektora nadzoru
inwestorskiego lun nadzoru autorskiego,
5. 5. nakłada obowiazek uzyskania pozwolenia na uytkowanie, jeeli jest to
uzasadnione wzgledami bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz ochrony
srodowiska,
6. 6. zamieszcza informacje o obowiazkowej kontroli budowy, przeprowadzanej
na wezwanie inwestora, po zawiadomieniu o zakonczeniu budowy lub złoeniu
wniosku o wydanie pozwolenia na uytkowanie.
Wydana decyzje urzad wysyła do inwestora oraz innym stronom postepowania.
Stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sa: inwestor oraz
własciciele, uytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie w
obszarze oddziaływania obiektu. W przypadku domu jednorodzinnego stronami
beda posiadacze działek, graniczacych z nasza działka. Nie istnieje wiec ju
moliwosc oprotestowywania inwestycji przez rónorakie stowarzyszenia itp.,
wycofujace swoje protesty dopiero po uzyskaniu sowitych dotacji (czyt. łapówek).
Wana zmiana jest te to, e w przypadku wniesienia skargi do sadu
administracyjnego na decyzje o pozwoleniu na budowe, wstrzymanie wykonania
tej decyzji na wniosek skaracego sad moe uzalenic od złoenia przez
skaracego kaucji na zabezpieczenie roszczen inwestora z powodu wstrzymania
wykonania decyzji. W przypadku uznania skargi za słuszna w całosci lub w czesci
kaucja podlega zwrotowi, a w przypadku oddalenia skargi kaucje przeznacza sie
na zaspokojenie roszczen inwestora.
Strony maja czas 14 dni od otrzymania kopii pozwolenia na budowe na złoenie
skargi na decyzje. Po tym czasie pozwolenie staje sie prawomocne i inwestor
moe przystapic do wykonywania robót budowlanych.

Brak komentarzy: