piątek, 19 września 2008

Projekt budowlanyProjekt budowlany jest podstawowym dokumentem wymaganym przez Prawo
Budowlane, umoliwiajacym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt
ten musi byc wykonany przez architekta, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia. Poniewa jest to wymóg ustawowy, wiec musimy znalezc biuro
projektowe lub architekta, z którym zawrzemy umowe o wykonanie projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe naszego domu.
Wane jest pamietanie o tym, e celem pracy projektanta powinno byc uzyskanie
pozwolenia na budowe domu, gdy sam projekt budowlany, bez uzgodnienia i
wydanego na jego podstawie pozwolenia, jest do niczego nieprzydatny. Projektant
powinien odpowiadac za uzyskanie pozwolenia na budowe, gdy w razie
koniecznosci uzupełnienia lub poprawienia projektu budowlanego, złoonego z
wnioskiem o pozwolenie na budowe, tylko on moe szybko i sprawnie dokonac
takich korekt. Poza tym, jako fachowcowi, jest mu łatwiej załatwiac wszystkie
formalnosci zwiazane z uzyskaniem pozwolenia, ni włascicielowi działki, nie
majacemu zazwyczaj adnych doswiadczen ani odpowiedniej wiedzy w tym
zakresie.
Dla duych i skomplikowanych inwestycji projektowanie składa sie z kilku etapów:
koncepcji, słuacej do oceny funkcjonalnosci i efektywnosci ekonomicznej
inwestycji, projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe, nastepnie
projektu przetargowego dla celów wyboru wykonawcy i wreszcie projektu
wykonawczego, czesto wykonywanego przez samego wykonawce, słuacego
bezposrednio do budowy inwestycji. Kada z kolejnych faz jest bardziej
szczegółowa, ni poprzednia, lecz kluczowa role pełni tu projekt budowlany, gdy
jest on zatwierdzany przez odpowiednie organy wydajace pozwolenie na budowe i
nastepne fazy moga byc jedynie jego uszczegółowieniem, bez moliwosci zmiany
jego zasadniczych rozwiazan.
Poniewa budowa domku jednorodzinnego nie jest skomplikowana, rozciagnieta w
czasie i wieloetapowa inwestycja, a firmy budowlane, budujace takie obiekty dla
klientów indywidualnych sa zazwyczaj niewielkie, nie dysponujace własnymi
biurami projektowymi, wiec naley dayc do tego, eby projekt budowlany był
sporzadzony od razu w zakresie i szczegółowosci projektu wykonawczego,
umoliwiajacego zaangaowanej przez nas firmie wybudowanie domu bez
koniecznosci uzupełniania projektu o dodatkowe szczegóły lub wykonania
odrebnego projektu wykonawczego.
Umowa z architektem powinno sie objac take, razem z projektem budowlanym w
zakresie zagospodarowania działki, architektury, konstrukcji oraz podstawowych
danych i wytycznych do projektów poszczególnych instalacji, zaprojektowanie
wszystkich instalacji, przyłaczy i sieci zewnetrznych, oraz dróg chodników i
wjazdów, niezbednych do poprawnego funkcjonowania całosci inwestycji. Takie
rozwiazanie pozwala na obnienie kosztu wykonania projektu w porównaniu ze
zlecaniem projektowania instalacji wewnetrznych i przyłaczy do sieci
zewnetrznych oddzielnym projektantom oraz pozwala na uproszczenie spraw
formalnych poprzez objecie przyłaczy jednym pozwoleniem na budowe, razem z
pozwoleniem dla samego domu, zamiast wystepowania o odrebne pozwolenia na
budowe poszczególnych przyłaczy.
Wada takiego rozwiazania jest wydłuenie czasu na przygotowywanie i
uzgadnianie projektu budowlanego. Rozwiazaniem alternatywnym jest
sporzadzenie projektu budowlanego w minimalnym zakresie wymaganym przez
Prawo Budowlane, uzyskanie pozwolenia na budowe, rozpoczecie budowy i w
czasie jej trwania wykonanie projektów odpowiednich przyłaczy i instalacji,
uzgodnienie ich z dostawcami mediów i uzyskanie odrebnych pozwolen na
budowe, umoliwiajacych w odpowiednim czasie ich wykonanie.
Powinnismy te zawrzec w umowie obowiazek wykonania przez architekta, na
jego zlecenie, wszystkich badan i ekspertyz, niezbednych do wykonania projektu
budowlanego. Jeeli koniecznosc wykonania takich badan (dotyczy to zwłaszcza
badan geotechnicznych) wynika z warunków ujetych w planie zagospodarowania
lub w WZiZT, to wynagrodzenie za ich wykonanie powinno byc od razu właczone
w wynagrodzenie za projekt, a jeeli koniecznosc ich wykonania wyniknie w
trakcie projektowania, to wynagrodzenie za te czesc usług powinno byc
negocjowane po wystapieniu takiej koniecznosci.
Niektórzy dostawcy mediów, zwłaszcza energii elektrycznej, gazu i telefonów,
oferuja, lub nawet zalecaja, moliwosc wykonania projektów przyłaczy przez
swoje własne biura projektowe, a czasem nawet moliwe jest zlecenie im
wykonania w całosci odpowiednich przyłaczy do budynku. Jest to rozwiazanie,
które warto polecic, gdy projekty takie kosztuja taniej, ni zlecane
indywidualnie, nie ma problemów z ich uzgadnianiem z dostawca mediów, a w
przypadku własnego wykonawstwa znikaja take kłopoty z odbiorami i
koniecznoscia zorganizowania nadzoru inwestorskiego nad ich realizacja. Naley
tylko, tak jak w przypadku innych projektów, dopilnowac uzyskania pozwolen na
budowe przyłaczy przez ich projektanta. Niestety, mamy wtedy niewielki wpływ
na terminowosc projektowania i wykonawstwa tych przyłaczy, co moe skutkowac
przedłueniem czasu trwania budowy domu.
Podstawowym dokumentem do sporzadzenia projektu budowlanego, jest aktualna
mapa do celów projektowych, obejmujaca nasza działke i jej otoczenie, zazwyczaj
dostarczana projektantowi przez inwestora. Mape taka uzyskujemy w składnicach
map powiatowych lub miejskich osrodków dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Koszt takiej mapy nie powinien przekroczyc paruset złotych.
Jeeli mapy w składnicy nie ma, naley zlecic jej wykonanie uprawnionemu
geodecie, ale wtedy jej koszt bedzie znacznie wyszy. Uzyskanie takiej mapy
moemy te zlecic architektowi, w ramach umowy o wykonanie projektu
budowlanego.
Zgodnie z Art. 34. ust. 1. Prawa Budowlanego, projekt budowlany powinien
zawierac:
1. 1). projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporzadzony na aktualnej
mapie, obejmujacy: okreslenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i
układy istniejacych i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia
terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania scieków, układ komunikacyjny
i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów,
rzednych i wzajemnych odległosci obiektów, w nawiazaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terenów sasiednich,
2. 2). projekt architektoniczno-budowlany, okreslajacy funkcje, forme i
konstrukcje obiektu budowlanego, jego charakterystyke energetyczna i
ekomateriałowa, ukazujace zasady nawiazania do otoczenia, a w stosunku do
obiektów budowlanych uytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego - równie opis dostepnosci dla osób niepełnosprawnych,
3. 3). stosownie do potrzeb, oswiadczenia własciwych jednostek organizacyjnych
o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru scieków oraz o
warunkach przyłaczenia obiektu do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg
ladowych,
4. 4). w zalenosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Szczegółowe wymogi odnosnie formy i tresci projektu budowlanego zawarte sa w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).
Projekt budowlany musi take spełniac wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Za tresc, forme i zgodnosc z odpowiednimi przepisami projektu budowlanego oraz
powiazanych z nim projektów branowych, odpowiadaja poszczególni projektanci,
podpisujacy wykonane przez siebie projekty swoim imieniem i nazwiskiem, z
podaniem numeru i zakresu posiadanych uprawnien projektowych. Do projektów
obowiazkowo musza te byc dołaczone kopie decyzji posiadanych przez kadego z
projektantów, nadajacych im uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w zakresie projektowania, w odpowiedniej
specjalnosci (tzw. uprawnien projektowych).
Zgodnie z zapisami Art. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektów, inynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42), kady z projektantów, jako osoba wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne z zakresu projektowania w budownictwie, musi
byc wpisany na liste członków odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i
posiadac wykupione ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, które
moga wyniknac w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Ostatecznym efektem pracy wszystkich projektantów powinien byc kompleksowy
projekt budowlany, o szczegółowosci projektu wykonawczego, w zakresie
architektury, konstrukcji i zagospodarowania terenu, wraz z projektami
wykonawczymi wszystkich instalacji wewnetrznych, przyłaczy zewnetrznych, dróg
oraz obiektów małej architektury, wraz z uzyskanym na jego podstawie
kompleksowym pozwoleniem na budowe lub z oddzielnymi pozwoleniami na
budowe domu i poszczególnych przyłaczy oraz dróg, z niezbednymi
uzgodnieniami wszystkich projektów instalacji i przyłaczy z poszczególnymi
dostawcami mediów.
Na rynku funkcjonuje bardzo wiele biur projektowych, wykonujacych usługi na
rzecz osób budujacych samodzielnie domy mieszkalne. Wybierajac jedno z tych
biur, czy to za posrednictwem ogłoszen prasowych, czy korzystajac z innych
informacji, naley kierowac sie przede wszystkim ich udokumentowanym
dorobkiem. Powinno to byc, w miare moliwosci, biuro działajace dłuszy czas na
rynku lokalnym, obejmujacym obszar, na którym połoona jest nasza działka,
gdy daje ono szanse sprawnego załatwienia wszystkich niezbednych formalnosci.
Poza tym ułatwia to bezposrednie zapoznanie sie z dotychczasowymi realizacjami
biura, a nawet porozmawianie z uytkownikami domów, zaprojektowanych przez
to biuro, dla poznania ich opinii o fachowosci projektantów. Wybierajac
projektanta, naley te zapoznac sie z jak najobszerniejszymi materiałami
(projekty, zdjecia, wizualizacje), przedstawiajacymi take inne dotychczasowe
realizacje, zaprezentowanymi nam przez poszczególnych architektów, dla
poznania stylu ich projektów i zdecydowania, styl którego z nich bedzie nam
najbardziej odpowiadał.
Warto te przeprowadzic rozeznanie wsród kilku biur, proponowanych przez nie
poziomów kosztów projektu,. Pozwoli to na wyrobienie sobie pogladu na srednie
ceny opracowan projektowych na rynku lokalnym.
Z uwagi na to, e ceny projektów sa cenami umownymi, okreslanymi
samodzielnie przez projektantów i biura, trudno jest podac dokładne informacje o
ich obecnej wysokosci. Cena zaley głównie od wielkosci projektu, stopnia jego
skomplikowania, oraz zlecanego zakresu prac projektowych. Poziom cen waha sie
take zalenie od lokalizacji biura. W duych miastach ceny sa zazwyczaj wysze,
ni w mniejszych miejscowosciach.
Najtanszym rozwiazaniem jest kupno gotowego projektu typowego, w cenie ok.
1000 – 2000 zł i zlecenie jego adaptacji. Kupujac gotowy projekt, naley
pamietac, e musi on byc zgodny z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania dla naszej działki, lub z posiadanymi WZiZT, gdy w
przeciwnym razie zostanie odrzucony przez organ, wydajacy pozwolenie na
budowe.
Wybierajac projekt typowy, który mona zakupic korzystajac z katalogów
kupowanych w ksiegarniach, publikowanych na stronach internetowych biur
projektowych i czasopism z zakresu budownictwa i architektury, wybierajac z
dodatków do tych czasopism i bezposrednio w biurach architektonicznych, naley
starannie przemyslec własne potrzeby i moliwosci finansowe i wybrac dom,
najlepiej je spełniajacy. Oczywiscie, niebagatelnym czynnikiem jest te estetyka
projektu, a take jego funkcjonalnosc.
Kady typowy projekt wymaga adaptacji do warunków konkretnej lokalizacji.
Adaptacje taka moe wykonac jedynie projektant posiadajacy odpowiednie
uprawnienia do projektowania.
Poniewa w skład typowego projektu wchodzi jedynie czesc architektoniczno–
konstrukcyjna i wytyczne do szczegółowych projektów instalacji wewnetrznych,
wiec aby projekt taki stał sie projektem budowlanym, potrzebnym do uzyskania
pozwolenia na budowe, wymaga uzupełnienia, co najmniej o projekt
zagospodarowania działki. Konieczne jest te dostosowanie projektu, wraz z
wykonaniem odpowiednich obliczen fundamentów i innych elementów, do
miejscowych warunków gruntowych, oraz do strefy klimatycznej, w jakiej bedzie
wznoszony, jeeli warunki te sa róne, od przyjetych w projekcie.
Zgodnie z uwagami zamieszczonymi powyej, wskazanym moe te byc
wykonanie brakujacych projektów przyłaczy i dróg. W takim przypadku naley sie
liczyc z łacznym kosztem rzedu dalszych 1000 – 2000 zł, zalenie od zakresu
adaptacji i stopnia skomplikowania projektów przyłaczy.
Jeeli chcemy wybudowac niepowtarzalny, oryginalny, scisle dopasowany do
naszych potrzeb dom naszych marzen, wtedy musimy znalezc architekta, który
podejmie sie wykonac taki projekt według naszych wytycznych. Aby powstajacy
projekt w pełni odpowiadał naszym potrzebom, naley po podpisaniu umowy z
projektantem, poswiecic czas na dokonanie wyboru konkretnych, szczegółowych
rozwiazan, sposród zaproponowanych przez architekta, dotyczacych kształtu
architektonicznego domu, jego rozkładu, usytuowania na działce, kolorystyki
elewacji, materiałów wykonczeniowych oraz wielu innych szczegółów zwiazanych
z estetyka i funkcjonalnoscia przyszłego domu. Zaowocuje to dokładnym
dostosowaniem projektu do naszych potrzeb i pózniejszym zadowoleniem z
wieloletniego jego uytkowania.
Jednak, w porównaniu z kosztami typowego projektu, koszt projektu
indywidualnego jest znacznie wyszy. Zalenie od biura projektowego, oraz od
powierzchni domu i stopnia skomplikowania projektu, koszt jego wykonania moe
sie wahac od ok. 20 zł/m2 do ok. 60 zł/m2, przy czym im wieksza jest
powierzchnia całkowita domu, tym nisza jest cena jednostkowa projektu. Jednak
w przypadku korzystania z usług renomowanych architektów, a take przy
szczególnie nietypowych i skomplikowanych projektach, koszty te moga znacznie
wzrosnac.
Niektóre firmy projektowe współpracujac z firmami wykonawczymi, projektu
oferuja wykonanie zawarte w cenie wybudowania budynku. Oferta taka warta jest
zastanowienia, jeeli nie powoduje znacznego zwiekszenia kosztów wykonawstwa
domku i zawiera wykonanie kompletnego projektu z uzyskaniem pozwolenia na
budowe. Oceny oferty moemy dokonac z grubsza, zakładajac, e koszt
wykonania projektu nie przekracza zazwyczaj 4-6%, ale w skomplikowanych
przypadkach dochodzi nawet do 8% całkowitego kosztu robót budowlanych.
Proponowany przez architekta czas wykonania naprawde indywidualnego projektu
domu wynosi zazwyczaj kilka miesiecy. Znacznie krócej potrwac moe jedynie
adaptacja typowego, lub gotowego projektu, wykonanego ju na czyjes zlecenie.
W czasie wykonywania projektu, w kolejnych etapach pracy projektowej
projektant najpierw opracowuje wstepny program, obejmujacy ustalenie, we
współpracy z klientem, ilosci pomieszczen w domu, ich przewidywanych funkcji i
powierzchni, rozkładu, wielkosci i ilosci pomieszczen pomocniczych, wielkosci
garau, tarasów, balkonów itp. Nastepnym krokiem jest opracowanie koncepcji
domu, na podstawie opracowanego programu oraz ustalen z wypisu i wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z WZiZT, jesli zostały
opracowane dla danego terenu. W ramach koncepcji ustalany jest wyglad bryły
budynku, rozkład pomieszczen na poszczególnych kondygnacjach, plany budynku,
rzuty, charakterystyczne przekroje, wyglad i kolorystyka elewacji oraz wszystkie
inne szczegóły projektu architektonicznego, poza projektem konstrukcji budynku.
Jest to najbardziej pracochłonny etap projektowania, w czasie którego, powstaje
zasadniczy kształt przyszłego domu.
Po zatwierdzeniu koncepcji przez klienta, ostatnia faza pracy jest przygotowanie
gotowego projektu budowlanego w pełnym zakresie i wystapienie o pozwolenie na
budowe.
Projekt budowlany w zakresie usytuowania budynku i innych obiektów na terenie
działki, oraz w zakresie przebiegu projektowanych przyłaczy, powinien byc
uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie
Powiatowym lub Urzedzie Miasta, w formie protokołu uzgodnien i mapy do celów
projektowych z naniesiona lokalizacja powyszych obiektów.
Umowa o projektowanie domu musi byc zawarta w formie pisemnej. Jest to
wymóg ustawowy, warunkujacy jej wanosc. W ramach umowy, oprócz
precyzyjnie okreslonego zakresu zleconych prac, terminu ich wykonania z
podziałem na poszczególne fazy projektu oraz całkowitej wartosci i ewentualnego
terminarza płatnosci, uzalenionego scisle od wykonania kolejnych etapów
projektu, naley take okreslic obowiazki obu stron umowy.
W ramach swoich obowiazków architekt powinien sie zobowiazac:
1 - opracowac projekt budowlany w sposób zgodny z warunkami
okreslonymi w otrzymanym wypisie i wyrysie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy i
zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami, obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4 - zapewnic udział projektantów branowych majacych uprawnienia
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci (konstrukcyjnej,
instalacyjnej, projektantów sieci zewnetrznych itp.), koordynowac
wykonywanie przez nich projektów branowych;
6 - uzyskac wymagane przepisami Prawa Budowlanego uzgodnienia i
opinie, potrzebne do zatwierdzenia projektu budowlanego, na
podstawie pisemnego upowanienia klienta;
8 - uzyskac, z upowanienia klienta, decyzje o pozwoleniu na
budowe, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przy czym koszty z
tym zwiazane ponosi klient;
10 - pełnic nadzór autorski na adanie inwestora lub uprawnionego
organu, za odrebnie ustalonym wynagrodzeniem;
13 - wyjasniac watpliwosci dotyczace projektu i uzgadniac z klientem
zawarte w nim rozwiazania.
Do obowiazków klienta powinno naleec:
15 - dostarczenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz aktualnej mapy do celów projektowych,
w skali 1:500 (załatwianie mapy do celów projektowych moemy zlecic
architektowi);
16 - dostarczenie mapy do celów projektowych, uzgodnien z
dostawcami mediów, wyników badan gruntu itp., chyba, e obowiazki
te scedujemy na architekta;
17 - regulowanie płatnosci w terminach i wysokosciach ustalonych
umowa;
Poza powyszymi ustaleniami, w umowie powinny byc okreslone konsekwencje
niedotrzymania postanowien umowy, jak kary umowne dla architekta za
niedotrzymanie terminów wykonania dokumentacji. Zwykle jest to okreslony
procent od wartosci umowy. Procent naley ustalic w wysokosci, stanowiacej
znaczaca kwote dla architekta, jednoczesnie wyznaczajac maksymalna górna
granice kar umownych, np. 10% wartosci umowy. Jednoczesnie opóznienie,
powodujace przekroczenie wyznaczonej maksymalnej wysokosci kar, moe byc
podstawa do zerwania umowy przez klienta z winy architekta, co skutkuje
naliczeniem kary umownej w wysokosci np. 10% wartosci umowy.
W umowie powinny sie te znalezc zapisy, e w przypadku, gdy przedstawiona
koncepcja nie zyska aprobaty klienta, architekt jest zobowiazany do ponownego
przygotowania i przedstawienia jej nastepnej wersji według wskazówek klienta,
zgodnie z ustalonym wczesniej programem i zapisami planu zagospodarowania
lub WZiZT, w ramach kwoty umowy, przy przedłueniu terminu jej wykonania.
Jednoczesnie, jeeli klient zmieni ustalenia programu w czasie przygotowywania
koncepcji, zmieniajac ustalenia umowne, architekt ma prawo do przedłuenia
terminu wykonania umowy i odpowiedniego zwiekszenia wynagrodzenia.
W umowie powinny te byc okreslone warunki i zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu zleconych prac
projektowych.
Architekt powinien te miec prawo do karnych odsetek, przy przeciaganiu terminu
płatnosci powyej np. 14 dni i zerwaniu umowy z winy klienta w przypadku braku
płatnosci w czasie dalszych np. 30 dni. W przypadku zerwania umowy z winy
klienta, architektowi powinno przysługiwac prawo do naliczenia kary umownej w
wysokosci analogicznej, jak kary naliczane przez klienta.
Podane powyej ceny i udziały procentowe kosztu wykonania projektu w koszcie
wykonania inwestycji, maja zastosowanie w przypadku typowego projektu
budowlanego. Dodatkowe elementy i usługi, wynikajace z potrzeb i zlecen klienta,
sa wyceniane dodatkowo. Do usług takich naley np. konsultacje i pomoc w
wyborze działki, pomoc w zgromadzeniu dokumentów i przygotowaniu
wystapienia o WZiZT, wystapienie i uzyskanie mapy do celów projektowych,
wyników badan geotechnicznych, uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i
opinii, poza wymaganiami prawa budowlanego, wykonanie makiet i wizualizacji
komputerowych, wykonanie projektów wykraczajacych poza zakres typowego
projektu budowlanego, projektów wnetrz oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Wszystkie ceny za powysze usługi projektowe sa cenami umownymi.
Wykonany projekt chroni prawo autorskie, wiec nie moemy go zmienic w czasie
realizacji, ani wykorzystac ponownie, bez zgody projektanta. Moemy oczywiscie
wykupic prawa autorskie do projektu, co nam zagwarantuje, e nigdzie nie pojawi
sie drugi, identyczny dom, ale bedzie to powodowało znaczacy wzrost kosztów.
Gotowy projekt budowlany, przygotowany przez architekta, jest składany w 4
egzemplarzach wraz z załaczonym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, do starostwa powiatowego, które po sprawdzeniu jego kompletnosci i
zgodnosci z warunkami z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wydaje decyzje o pozwoleniu na budowe.
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe powinno stanowic podstawe do
zapłacenia architektowi ostatniej raty jego wynagrodzenia za projekt budowlany.

Brak komentarzy: