piątek, 19 września 2008

Rozpoczecie prac budowlanych.Po podjeciu decyzji o sposobie realizacji robót, musimy uzyskac od przyszłego
kierownika budowy jego dane dotyczace posiadanych uprawnien budowlanych,
wpisania na liste własciwej izby samorzadu zawodowego i opłacenia składki
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie pozwolenia na budowe, co najmniej na
siedem dni przed przystapieniem do robót budowlanych, obowiazani jestesmy do
złoenia w urzedzie wydajacym pozwolenie, zgłoszenia o terminie rozpoczecia
robót budowlanych. Zawiadomienie to powinno byc wysłane take do projektanta,
sprawujacego nadzór autorski. Wzór zgłoszenia o terminie rozpoczecia robót
budowlanych jest dołaczony do Poradnika.
W zgłoszeniu okreslamy przewidywany termin rozpoczecia budowy, jednoczesnie
wnoszac o wydanie dziennika budowy. Do zawiadomienia zobowiazani jestesmy
dołaczyc na pismie:
1. 1. oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania
budowa, a take zaswiadczenie potwierdzajace jego wpisanie na liste
własciwej izby samorzadu zawodowego (wzór oswiadczenia kierownika
budowy jest dołaczony do Poradnika),
2. 2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego –
oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, lub autorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowiazku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a take zaswiadczenie potwierdzajace jego
wpisanie na liste własciwej izby samorzadu zawodowego (wzór oswiadczenia
inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego jest dołaczony do Poradnika),
6. 3. informacje zawierajaca dane, majace byc zamieszczone w ogłoszeniu na
temat bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (ogłoszenie takie musi
umiescic na budowie jej kierownik, jesli budowa lub rozbiórka ma trwac dłuej
ni 30 dni roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20
pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500
osobodni – czyli np. 5 robotników pracujacych przez 100 dni).
Po upływie 7 dni od złoenia zgłoszenia i po odebraniu dziennika budowy,
moemy wreszcie rozpoczac wykonywanie robót.
Pierwsza czynnoscia powinno byc protokolarne przekazanie terenu budowy
wykonawcy. Od tego momentu a do odbioru koncowego, bedzie on
odpowiedzialny za wszystko, co bedzie sie dziac na placu budowy.
Nastepna czynnosc, konieczna do wykonania, to wytyczenie przez geodete
głównych osi budynku i ewentualnie przebiegu przyłaczy, oraz lokalizacji innych,
charakterystycznych punktów pozostałych obiektów na placu budowy. Geodeta
powinien te wyznaczyc punkty wysokosciowe (tzw. repery) do pomiarów
wysokosci poszczególnych elementów budynku i innych obiektów.
Jeeli wytyczenie geodezyjne wykonywane było na nasze zlecenie, wtedy przy
przekazaniu placu budowy przekazujemy kierownikowi budowy szkice geodezyjne
i wytyczone punkty w terenie. Kierownik ma obowiazek odpowiednio zabezpieczyc
wytyczone punkty, w sposób umoliwiajacy ich ewentualne pózniejsze
odtworzenie.
Do obowiazków inwestora naley take zwykle zapewnienie dostawy energii
elektrycznej i wody dla potrzeb budowy. W tym celu, na zlecenie inwestora, na
podstawie odpowiednich projektów uzgodnionych z dostawcami pradu i wody, po
okazaniu prawomocnego pozwolenia na budowe, wykonuja odpowiednie
przyłacza., które nastepnie przekazujemy wykonawcy, spisujac stan liczników
pradu i wody, dla celów rozliczen zgodnie z umowa za zuyte media.
Dalsze działania w zakresie prac przygotowawczych i zasadniczych robót
budowlanych wykonywac bedzie ju wykonawca pod nadzorem kierownika robót.
Wanym elementem robót przygotowawczych jest zdjecie i złoenie w
bezpiecznym miejscu warstwy ziemi urodzajnej, tzw. humusu, do wykorzystania
pózniej przy zagospodarowaniu terenu wokół domu po zakonczeniu budowy.
Naley pamietac, e inwestor jest obowiazany bezzwłocznie zawiadomic własciwy
organ o zmianie kierownika budowy lub robót; inspektora nadzoru
inwestorskiego; lub projektanta sprawujacego nadzór autorski, podajac date, od
której nastapiła zmiana i dołaczajac oswiadczenia tych osób o przejeciu
obowiazków. Zawiadomienia dokonuje sie na odpowiednich formularzach: o
zmianie kierownika budowy, o zmianie inspektora nadzoru inwestorskiego i o
zmianie projektanta pełniacego nadzór autorski, których wzory sa załaczone do
Poradnika.
Kierownik budowy obowiazany jest umiescic na budowie, w widocznym z drogi
publicznej miejscu, na wysokosci co najmniej 2 m tablice informacyjna budowy
koloru ółtego, o wymiarach 90 x 70 cm, z napisami koloru czarnego wysokosci co
najmniej 4 cm, o tresci i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Tablica informacyjna zawiera:
1. 1. okreslenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2. 2. numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
własciwego organu nadzoru budowlanego,
3. 3. imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4. 4. imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawców robót budowlanych,
5. 5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a. a. kierownika budowy,
b. b. kierowników robót,
c. c. inspektora nadzoru inwestorskiego,
d. d. projektantów,
6. 6. numery telefonów alarmowych Policji, stray poarnej, pogotowia,
7. 7. numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Przez cały okres trwania budowy powinien sie na niej znajdowac dziennik budowy,
bedacy podstawowym dokumentem obrazujacym przebieg budowy.
Dziennik budowy jest wydawany przez odpowiedni urzad w terminie 3 dni od
dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowe stała sie ostateczna, za zwrotem
kosztów zwiazanych z jego przygotowaniem. Dziennik budowy jest przeznaczony
do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowosci wykonywania budowy, rozbiórki
lub montau.
Dziennik budowy ma format A4, ponumerowane strony opieczetowane przez
własciwy organ i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika
budowy przeznaczone do wpisów sa podwójne - oryginał i kopia z perforacja
umoliwiajaca łatwe jej wyrywanie.
Na stronie tytułowej dziennika budowy własciwy organ zamieszcza numer, date
wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora,
rodzaj i adres budowy, numer i date wydania pozwolenia na budowe oraz
pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art.
93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. Na pierwszej stronie
dziennika budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme)
wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujacych kierownictwo budowy i
robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podajac ich specjalnosci i
numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzaja podpisem i data przyjecie
powierzonych im obowiazków.
Kolejne strony dziennika budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu
robót budowlanych. Kady wpis oznacza data i podpisuje osoba dokonujaca
wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Pod kadym wpisem w dzienniku
budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzaja podpisem i data zapoznanie
sie z jego trescia.
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje sie w sposób trwały i czytelny na
oryginałach i kopiach stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w
sposób uniemoliwiajacy dokonanie pózniejszych uzupełnien.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upowanieni sa:
1. 1. inwestor,
2. 2. inspektor nadzoru inwestorskiego,
3. 3. projektant,
4. 4. kierownik budowy,
5. 5. kierownik robót budowlanych,
6. 6. osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
7. 7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.
Za własciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz własciwe
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
W dzienniku wpisywane byc powinny najwaniejsze informacje dotyczace
przebiegu budowy, jak np. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych robót,
dane odpowiednich kierowników robót, zgłoszenia do odbioru robót ulegajacych
zakryciu i robót zakonczonych, zapisy o dokonanych odbiorach, wpisy inspektora
nadzoru z zaleceniami dotyczacymi prowadzonych robót, stanu bezpieczenstwa
na budowie itp., a w koncu zgłoszenie gotowosci do odbioru koncowego i zapisy o
dokonanym odbiorze.
Oryginał dziennika budowy jest przekazywany po jej zakonczeniu własciwemu
organowi wraz z dokumentacja powykonawcza, a kopie zatrzymuje w aktach
inwestor.
Inspektor nadzoru, jeeli jest ustanowiony, ma obowiazek bieacego sprawdzania
prawidłowosci wykonywanych robót, przeprowadzenia odbiorów technicznych
robót zanikajacych oraz zakonczonych i wpisywania informacji o nich do dziennika
budowy. Dodatkowo inspektor nadzoru potwierdza zaawansowanie robót
budowlanych w protokołach, stanowiacych podstawe do wystawienia faktury za
wykonane roboty. Jeeli na budowie nie ma ustanowionego inspektora nadzoru,
odbiorów i wpisów do dziennika o dokonanych odbiorach dokonuje kierownik
budowy. On te potwierdza zaawansowanie robót budowlanych do fakturowania i
odpowiada za prawidłowosc ich wykonywania.
W takcie budowy zachodzi niekiedy koniecznosc wprowadzenia zmian w
uzgodnionym projekcie budowlanym. Istotne zmiany te sa moliwe, zgodnie z Art.
36a. Prawa Budowlanego, jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe, w przeciwnym razie grozi nam uchylenie pozwolenia na budowe. Jeeli
nie jestesmy pewni, czy zmiany, które zamierzamy wprowadzic, sa istotne,
powinnismy wystapic do własciwego organu, wydajacego pozwolenie na budowe,
o udzielenie informacji, czy planowana zmiana wymaga uzyskania decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe. Do wystapienia załaczamy opinie projektanta z
opisem planowanych zmian. Jeeli odpowiedni organ nie udzieli odpowiedzi w
ciagu 14 dni, przyjmuje sie, e opisane zmiany sa nieistotne.
W przypadku zmian istotnych, jak np. zmiana konstrukcji, ilosci kondygnacji,
gabarytów budynku itp., po opracowaniu przez projektanta zamiennego projektu
budowlanego, uwzgledniajacego planowane zmiany, musimy wystapic do
własciwego urzedu z wnioskiem o zmiane pozwolenia na budowe. Tryb
uzyskiwania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jest identyczny, jak decyzji
o pozwoleniu na budowe.
Usytuowanie wszystkich wybudowanych obiektów, przewodów, sieci i przyłaczy,
ogrodzen, dróg i innych stałych elementów zagospodarowania otoczenia budynku
powinno byc zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete, który sprawdza
zgodnosc ich połoenia z zatwierdzonym w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej połoeniem, naniesionym na mape załaczona do protokołu
uzgodnienia. W przypadku znacznych rozbienosci, naley uzyskac ponowne
uzgodnienie usytuowania wybudowanych obiektów, a jeeli uzgodnienie bedzie
niemoliwe z powodu kolizji z innymi, projektowanymi budowlami, obiekty naley
przebudowac.
Kompletna powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna to koszt rzedu paru tysiecy
złotych.

Brak komentarzy: