piątek, 19 września 2008

Wybór działkiWybierajac działke, na której chcemy wybudowac dom, kierujemy sie przede
wszystkim jej połoeniem, okolica, powierzchnia, cena, a take jej otoczeniem,
dostepem do infrastruktury (dróg, sieci elektrycznej, wodociagu, kanalizacji,
gazu), zagospodarowaniem samej działki i najbliszego otoczenia oraz wieloma
innymi, indywidualnymi czynnikami, zalenymi od naszych potrzeb oraz
moliwosci finansowych. Taka ilosc rónorakich czynników, mogacych wpłynac na
nasz wybór, powinna skłaniac nas do rozwanego podejmowania decyzji,
zwłaszcza, e konsekwencje niewłasciwego wyboru bedziemy odczuwac zapewne
przez wiele nastepnych lat.

W przypadku działek pod zabudowe, oprócz łacznej powierzchni, bardzo istotne sa
wymiary działki i jej kształt, limitujacy, zwłaszcza przy niewielkich rozmiarach,
moliwosc zabudowy domem odpowiednim dla naszych potrzeb. Szerokosc działki
musi byc taka, eby moliwe było wybudowanie na niej domu z pozostawieniem
odstepu od jej granic, zgodnego z przepisami ujetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z § 12. ust. 3 Rozporzadzenia,
odległosci te nie moga byc mniejsze, ni 4 m, w przypadku sciany z oknami i 3 m,
w przypadku sciany bez okien. Moliwe jest blisze usytuowanie sciany bez okien
wznoszonego budynku w stosunku do granicy działki, lecz nie bliej ni w
odległosci 1,5 m, jeeli na sasiedniej działce istnieje ju budynek postawiony
bliej granicy ni 3 m, przy zachowaniu minimalnej odległosci miedzy budynkami
nie mniejszej, ni 3 m. Poza tym, w kadym przypadku, przy okreslaniu odległosci
od granicy działki i miedzy budynkami na sasiednich działkach konieczne jest
spełnienie dodatkowych warunków, opisanych w § 12, 13, 60 i 271
Rozporzadzenia, dotyczacych naturalnego oswietlenia, nasłonecznienia i ochrony
przeciwpoarowej budynków.

Budowa budynków ze scianami przylegajacymi do granicy działki moliwa jest
praktycznie jedynie, dla domów jednorodzinnych W przypadku zabudowy
blizniaczej lub szeregowej moliwosc taka wynika z uzyskanej decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. WZiZT), pozwolenia na
budowe i zawsze wymaga uzgodnienia takiego rozwiazania z włascicielem
sasiedniej działki.

Z powyszych zasad wynika, e minimalna szerokosc działki, umoliwiajaca
prawidłowe usytuowanie wznoszonego budynku, wynosi co najmniej
16-20 m.

Trudno jest podac uniwersalne zasady, obowiazujace przy wyborze działki pod
budowe własnego domu. Naley zawsze kierowac sie własnymi potrzebami i
przewidywaniami. Dotyczy to wielkosci planowanego budynku, jego powierzchni,
wysokosci, moliwosci lub braku moliwosci wykonania podpiwniczenia (zwiazane
to jest z istniejacym poziomem wód gruntowych). Musimy równie sprecyzowac
nasze wymagania dotyczace działki; jej powierzchni, usytuowania i
przeznaczenia. Musimy okreslic jak zamierzamy ja wykorzystywac w przyszłosci -
czy dla potrzeb rekreacji, upraw warzyw, owoców czy kwiatów lub innych celów.
Wanym czynnikiem koniecznym do sprawdzenia, jest dostep do sieci uzbrojenia
terenu. Naley sprawdzic przede wszystkim istnienie w pobliu
i odległosc od sieci elektrycznej oraz moliwosc podłaczenia do niej planowanego
budynku. Trudno wyobrazic sobie obecnie mieszkanie w domu bez energii
elektrycznej, a dua odległosc od sieci energetycznej powoduje wysoki koszt
wykonania podłaczenia. Odnosnie innych sieci, to najistotniejsza jest moliwosc
podłaczenia sie do wodociagu, gdy nie wszedzie moliwe jest łatwe zaopatrzenie
w wode przy pomocy studni, lub jakosc wody gruntowej jest nieodpowiednia.
Moliwosc podłaczenia budynku do kanalizacji obnia koszt budowy domu, gdy
nie trzeba budowac kosztownego szczelnego szamba lub indywidualnej
przydomowej oczyszczalni scieków. Moliwosc podłaczenia do sieci gazowej
pozwala na obnienie kosztów eksploatacji domu. Przy obecnych cenach gazu i
energii elektrycznej, ogrzewanie gazowe i korzystanie z kuchni gazowej jest
najbardziej ekonomiczne.

Z drugiej strony, jeeli odległosc od sieci uzbrojenia terenu do działki jest
znaczna, zwiazany z tym wysoki koszt budowy przyłaczy moe zniwelowac
korzysci ekonomiczne przy korzystaniu z poszczególnych mediów.
Warto jest te przemyslec usytuowanie działki wzgledem stron swiata oraz dojazd
do posesji. Najkorzystniejsze jest usytuowanie ulicy przy północnej lub
wschodniej granicy działki, co daje moliwosc najkorzystniejszego rozplanowania
zagospodarowania działki i rozkładu pomieszczen w budynku. Taras i ogród
usytuowac mona wtedy od południa lub zachodu, dzieki czemu oddzielony bedzie
od ulicy domem. Natomiast w domu kuchnie i wejscie mona zlokalizowac od
ulicy, z widokiem na wjazd i furtke wejsciowa. Przy innej orientacji działki ogród i
taras znajdowac sie musi od strony ulicy lub byc zacieniony przez dom, jeeli
bedzie usytuowany za nim.

Wane jest te ukształtowanie terenu. Najkorzystniejsze sa działki płaskie, które
sa najłatwiejsze i najtansze w zagospodarowaniu. Działki połoone na stoku lub o
duych rónicach wysokosci terenu w jej obrebie, wymagaja wiekszych nakładów
finansowych i sprawiaja trudnosci przy projektowaniu domu wydłuajac czas jego
budowy. Mona jednak na nich wybudowac niejednokrotnie bardzo efektowne
budynki z ciekawym i niebanalnie zagospodarowanym otoczeniem.
Dobrze jest te sie upewnic, czy na interesujacej nas działce nie było w
przeszłosci zlokalizowanych, a obecnie zasypanych glinianek, wyrobisk piasku lub
wiru albo smietnisk. Fakt taki wykryty w trakcie inwestycji moe powanie
podniesc koszt wykonania fundamentów pod budynek, albo,
w skrajnym wypadku, bedzie wymagał wymiany lub wzmocnienia gruntu pod
fundamentami, dla umoliwienia wybudowania domu. W takim przypadku na
pewno konieczne bedzie wykonanie ekspertyzy geotechnicznej, okreslajacej
warunki posadowienia fundamentów budynku.

Wane jest te sprawdzenie, jak wyglada otoczenie działki, czy nie ma w
sasiedztwie ucialiwych zakładów przemysłowych i warsztatów oraz czy nie
istnieja plany budowy takich obiektów. Moemy równie sprawdzic jakie sa
połaczenia komunikacyjne przechodzace w pobliu, jaki jest stan dróg
dojazdowych, jak wyglada siec pobliskich obiektów handlowych, szkół,
przedszkoli, łobków itp., czy nie wystepuja ucialiwosci zwiazane
z zanieczyszczeniem powietrza lub wody albo z hałasem komunikacyjnym. O te
sprawy warto spytac przyszłych sasiadów.

Przy wyborze działki moe okazac sie, e interesujacy nas grunt jest oddany w
uytkowanie wieczyste, potocznie zwane dzierawa wieczysta. Uytkowanie
wieczyste polega na oddaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia, stanowiaca
własnosc Skarbu Panstwa, gminy lub innych jednostek samorzadu terytorialnego,
na okres co najmniej 40 lat, a zazwyczaj na okres 99 lat, uytkownikowi, który w
zamian wnosi jednorazowa opłate w wysokosci 15-25% ceny nieruchomosci, a
nastepnie przez okres trwania uytkowania opłaty roczne w wysokosci, w
przypadku budownictwa jednorodzinnego, 1% wartosci gruntu.
Uytkowanie wieczyste jest ograniczonym prawem rzeczowym zbywalnym i jest
wpisywane do ksiegi wieczystej nieruchomosci.

Uytkownik wieczysty jest włascicielem budynków znajdujacych sie na
uytkowanej działce gruntu tylko w czasie trwania uytkowania, zgodnie z Art.
235 §1 i 2 kodeksu cywilnego. Po jego wygasnieciu własnosc budynków
przechodzi na rzecz własciciela gruntu, a dotychczasowemu uytkownikowi
zostaje wypłacona jego wartosc rynkowa, ustalona przez rzeczoznawce
majatkowego na dzien wygasniecia uytkowania, zgodnie z § 34 Rozporzadzenia
Rady Ministrów z 27 listopada 2002 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny
nieruchomosci oraz zasad i trybu sporzadzania operatu szacunkowego.
Jeeli zamierzamy kupic niezabudowana działke, a własciwie prawo wieczystego
uytkowania, od jej dotychczasowego uytkownika wieczystego, to musimy
wiedziec o tym, e gmina lub Skarb Panstwa, bedacy włascicielem działki, ma
prawo pierwokupu takiej nieruchomosci za cene wpisana w akcie notarialnym. W
takim wypadku notariusz spisuje umowe warunkowa, stanowiaca, e wejdzie ona
w ycie, jeeli odpowiednio gmina lub Skarb Panstwa nie skorzysta z prawa
pierwokupu, na co ma czas 2 miesiace od podpisania aktu. Gminy rzadko
korzystaja z prawa pierwokupu działek w uytkowaniu wieczystym, ale trzeba miec na uwadze fakt, e ujecie w akcie notarialnym zbyt niskiej ceny nieruchomosci, moe skłonic gmine do jej kupna.

Poniewa nabywca prawa wieczystego uytkowania niezabudowanej działki musi
rozpoczac na niej budowe w ciagu 2 lat, pod rygorem uniewanienia umowy
nabycia, rzadko spotyka sie w obrocie niezabudowane działki oddane w wieczyste
uytkowanie.

Moemy te starac sie nabyc prawo wieczystego uytkowania działki bezposrednio
od gminy lub Skarbu Panstwa na przetargach organizowanych bezposrednio przez
gmine lub Agencje Nieruchomosci Rolnych. W przypadku wygrania przetargu, za
nabycie wieczystego uytkowania wpłacamy jednorazowa opłate w wysokosci
15-25% ceny wynegocjowanej w czasie przetargu, a nastepnie przez okres
trwania uytkowania odpowiednie opłaty roczne. Wieczyste uytkowanie
ustanawiane jest na okres od 40 do 99 lat, który pozostaje nie zmieniony w
przypadku zmiany uytkownika w czasie jego trwania, wiec kady nowy uytkownik nabywa tylko prawo do niewykorzystanego dotychczas okresu uytkowania. Uytkowanie wieczyste
mona przedłuyc na nastepny okres na wniosek dotychczasowego uytkownika złoony w czasie ostatnich pieciu lat jego trwania.

W art. 15 obowiazujacej od 16 lipca 2003 r. Ustawiy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) ustawodawca wprowadził
nieodpłatne przekształcenie z mocy prawa uytkowania wieczystego we własnosc,
dla osób fizycznych, bedacych w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejscia w
ycie ustawy uytkownikami wieczystymi lub współuytkownikami wieczystymi
nieruchomosci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiacych
nieruchomosci rolne, oraz dla osób fizycznych bedacych ich nastepcami
prawnymi. Poniewa jednak zapisy te spotkały sie z powszechna krytyka
przedstawicieli gmin, słusznie uwaajacych, e w ten sposób gminy zostały
nieodpłatnie pozbawione duej czesci swojego majatku, przypuszczac naley, e
zostana złoone do Trybunału Konstytucyjnego pozwy w tej sprawie. Po
rozpatrzeniu przez Trybunał zapewne powysze zapisy zostana z ustawy usuniete,
przywracajac dotychczasowe zasady odpłatnego przekształcania wieczystego
uytkowania we własnosc dla powyszych uytkowników, poza ziemiami
odzyskanymi, gdzie bezpłatne przekazanie wieczystym uytkownikom
uytkowanych w dniu 26 maja 1990 r. działek zostało wprowadzone Ustawa z
dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez uytkowników wieczystych prawa
własnosci nieruchomosci (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 z pózn. zmianami).

Oprócz powyszej grupy uytkowników, kady z uytkowników wieczystych ma
prawo wystapienia z wnioskiem wykupienia na własnosc uytkowanego przez
siebie gruntu za cene okreslona zgodnie z zapisami § 30 Rozporzadzenia Rady
Ministrów z 27 listopada 2002 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny
nieruchomosci oraz zasad i trybu sporzadzania operatu szacunkowego.

Kolejny, wany i wymagajacy omówienia problem, to sprawa ewentualnego kupna
gruntu rolnego z załoeniem wykorzystania go pod budowe domu. Grunty rolne sa
znacznie tansze od budowlanych, ale takie rozwiazanie, w efekcie, moe okazac
sie nieopłacalne. Po pierwsze, musimy miec pewnosc, e przekształcenie gruntu
rolnego w budowlany, w przypadku konkretnej działki, która jestesmy
zainteresowani, jest w ogóle moliwe. Taka pewnosc daje nam jedynie ustalenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia
interesujacego nas gruntu i sprawdzenia czy teren przewidziany jest pod
zabudowe mieszkaniowa lub rekreacyjna.

Jeeli takich ustalen nie ma w istniejacym, uchwalonym przez Rade Gminy planie,
to, aby uzyskac pozwolenie na budowe domu na takim terenie, naley
doprowadzic do zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, co wiae sie z uchwaleniem zmiany przez
Rade Gminy. Trzeba wziac pod uwage, e wedle procedury istnieje moliwosc
oprotestowania jej uchwały przez inne osoby i instytucje, co wielokrotnie jest
mudna, czasochłonna i przeciagajaca sie procedura urzedowa. Dodatkowo, w
przypadku istnienia na interesujacym nas terenie gleb o dobrej klasie, czesto
przekształcenie gruntu jest praktycznie niewykonalne.

Jeeli ju uda sie doprowadzic do zmiany planu, lub, gdy w miejscowym planie
przewidziano przeznaczenie interesujacego nas terenu pod budownictwo, to
nastepnym etapem jest uzyskanie decyzji o wyłaczeniu danego obszaru z
produkcji rolnej, czyli tzw. „odrolnienie”. Zalenie od klasy gleby wymaga to
zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Hywnosciowej lub wojewody, na podstawie
wniosku wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). W przypadku terenów lesnych
obowiazuje podobna procedura, lecz zgode wydaje Minister Ochrony Srodowiska
lub wojewoda.

Jeeli uzyskamy odpowiednie zgody, to pozostaje jeszcze wniesc jednorazowa
opłate za wyłaczenie gruntów z produkcji rolnej lub lesnej, wahajaca sie zalenie
od klasy gruntu rolnego. Jest to opłata w wysokosci równowartosci od 150 do 750
ton yta za 1 hektar, a dla lasów w wysokosci równowartosci od 250 do 2000 m3
drewna za 1 hektar, zalenie od typu siedliskowego lasu oraz dodatkowo dla
działek lesnych opłaty za przedwczesny wyrab drzew, zalenej od wieku, stanu
drzewostanu i stopnia zadrzewienia. Nastepnie, przez 10 lat naley uiszczac
roczne opłaty
w wysokosci 1/10 opłaty jednorazowej.
Od powyszych opłat zwolnione sa jedynie grunty rolne klasy IV, V i VI,
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, chyba, e gmina obejmie ochrona
take takie grunty dla klas IV i V. Opłaty nie dotycza te wyłaczenia gruntów z
produkcji rolniczej lub lesnej na cele budownictwa mieszkaniowego, przy
powierzchniach:
1) 1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
2) 2) do 0,02 ha, na kady lokal mieszkalny, w przypadku budynku
wielorodzinnego.

Szczegóły, dotyczace powyszych procedur i opłat, reguluje Ustawa z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych (Dz. U. nr 16 poz. 78
z pózniejszymi zmianami).

Dodatkowym czynnikiem obniajacym opłacalnosc kupna gruntów rolnych na cele
budownictwa mieszkaniowego, to koniecznosc poniesienia wiekszych nakładów na
uzbrojenie nabytej działki. Wynika to z braku takiej infrastruktury na terenach
rolnych.

Odrebnym zagadnieniem jest zakup gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 1
ha z istniejaca zabudowa siedliskowa lub w celu wykorzystania moliwosci
wybudowania budynku mieszkalnego jako siedliska.

Dotychczas takie rozwiazanie cieszyło sie popularnoscia, z powodu braku
ograniczen w nabywaniu ziemi rolnej przez nierolników, braku koniecznosci
wyłaczania takiego gruntu z produkcji rolnej, nawet, gdy sie jej nie uprawia i przy
niskich cenach gruntów rolnych. Za takie gospodarstwo z siedliskiem płaci sie te
podatek rolny, a nie duo wyszy podatek od nieruchomosci.

Obecnie weszła w ycie Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), której załoeniem jest, w mysl załoen
ustawodawców, poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomosci rolnych oraz powierzenie
prowadzenia działalnosci rolniczej osobom o odpowiednich kwalifikacjach.
Ostatni z celów ma byc osiagniety przez wprowadzenie wymogu posiadania przez
nabywce gruntu rolnego wykształcenia co najmniej zasadniczego rolniczego, lub
dowolnego sredniego badz wyszego, albo minimum piecioletniej praktyki rolnej
oraz przez zarezerwowanie prawa pierwokupu realizowanego przez nowo powstała
Agencje Nieruchomosci Rolnych gruntu rolnego na rzecz Skarbu Panstwa, w
przypadku obrotu gruntami rolnymi.

Agencja nie moe realizowac prawa pierwokupu jedynie, gdy nabywca bedzie
powiekszał rodzinne gospodarstwo i spełni warunki przewidziane
w ustawie (nie powiekszy obszaru swojego gospodarstwa powyej 300 hektarów i
spełni warunki wynikajace z definicji rolnika indywidualnego), oraz gdy grunt
rolny bedzie nabywał jego dotychczasowy dzierawca.

We wszystkich innych przypadkach urzednicy Agencji maja decydowac, czy
umowa przeniesienia własnosci nieruchomosci rolnej jest korzystna
z punktu widzenia kształtowania ustroju rolnego, czy te nie. W przypadku
stwierdzenia, e taka umowa nie przynosi korzysci dla ustroju rolnego, Agencja
moe skorzystac z prawa pierwokupu, w terminie 30 dni od daty otrzymania
stosownych informacji o transakcji i nabywcy, kupujac nieruchomosc bedaca
przedmiotem transakcji za cene z umowy. W przypadku, gdy cena umowna
przekracza raaco poziom cen rynkowych przy takich transakcjach, Agencja moe
sie zwrócic do sadu o ustalenie ceny nieruchomosci, w terminie 14 dni od złoenia
oswiadczenia o skorzystaniu z pierwokupu.

Zawiadomienie Agencji o transakcji, w wypadku, kiedy Agencja moe skorzystac z
prawa pierwokupu, jest obowiazkowe i niedopełnienie tego obowiazku skutkuje
niewanoscia zawartej umowy.

Aby Agencja nie mogła skorzystac z prawa pierwokupu, musza zostac
zgromadzone dokumenty stwierdzajace wypełnienie wymogów ustawowych, wiec
oswiadczenia nabywcy, e osobiscie prowadzi gospodarstwo rolne,
poswiadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), dokumentów
potwierdzajacych odpowiednie wykształcenie lub oswiadczenia, potwierdzonego
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o posiadaniu co najmniej
piecioletniej praktyki rolnej oraz potwierdzenie o zameldowaniu na pobyt stały w
gminie, w której znajduje sie nabywana nieruchomosc. Poza tym konieczne jest
złoenie oswiadczenia, podajacego łaczna powierzchnie i miejsce połoenia
nieruchomosci rolnych, których nabywca jest włascicielem lub dzierawca.
Na podstawie tych dokumentów Agencja ocenia transakcje i jej urzednicy
decyduja, czy mona do niej dopuscic, czy naley skorzystac z prawa pierwokupu.
Skorzystanie z prawa pierwokupu nie jest obligatoryjne, a od decyzji urzedników
nie ma trybu odwoławczego.

Poniewa Ustawa dopiero weszła w ycie, wiec trudno jest ocenic jej wpływ na
transakcje zawierane na rynku nieruchomosci rolnych. Nie wiadomo jeszcze, jaka
wykształci sie praktyka wsród urzedników Agencji, w sprawie interesujacej nas w
niniejszym Poradniku praktyki kupowania niewielkich gospodarstw rolnych dla
wykorzystania ich do wznoszenia budynków mieszkalnych jako siedlisk, ale
istnieje moliwosc nie dopuszczania przez urzedników Agencji do takich
transakcji, jeeli nabywca nie bedzie spełniał kryteriów Ustawy.

Kiedy ju przebrniemy przez etap wstepnej selekcji dostepnych ofert sprzeday,
zgromadzimy odpowiednie informacje o działce i jej otoczeniu oraz zdecydujemy
sie na konkretna oferte, nastepnym krokiem powinno byc sprawdzenie wszystkich
uwarunkowan formalnych i prawnych, dotyczacych wybranej działki.

Brak komentarzy: