piątek, 19 września 2008

Uzyskanie warunków podłaczenia mediów.Do uzyskania warunków technicznych podłaczenia poszczególnych mediów
(pradu, wody, kanalizacji, gazu), obliguja nas zapisy zawarte w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, lub zapisy decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeeli musimy je uzyskac zgodnie z
przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okreslajace
sposób zaopatrzenia w poszczególne media, usuwania scieków i odpadów.
Zazwyczaj wszystkie te warunki uzyskiwane sa przez architekta, wykonujacego
projekt budowlany, we współpracy z odpowiednimi projektantami branowymi. O
podanie warunków technicznych przyłaczenia naley wystapic do odpowiednich
dostawców poszczególnych mediów, przy uyciu formularzy o wzorach
okreslonych przez te firmy, moliwych do uzyskania w ich siedzibach. Trudno jest
podac przykładowe formularze wniosków, gdy kady z dostawców mediów
stosuje swoje własne formularze i przyjmuje wnioski jedynie zawierajace własne
wzory.
Do wniosków o wydanie warunków przyłaczenia naley dołaczyc mape sytuacyjno
– wysokosciowa z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, kopie
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku
koniecznosci jej uzyskania, a take dokumenty stwierdzajace prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (akt własnosci, wypis z ksiegi
wieczystej, kopia aktu notarialnego).
We wniosku trzeba podac odpowiednie dane techniczne, charakteryzujace
zapotrzebowanie planowanej inwestycji na poszczególne media, wymagane
parametry, oraz inne dane, wymagane przez dostawców mediów do oceny
moliwosci zaopatrzenia w media, zgodnych z potrzebami inwestora, przy
wykorzystaniu istniejacych sieci w pobliu inwestycji.
Dane techniczne, potrzebne do wydania warunków technicznych podłaczenia
mediów, sa wyszczególnione na formularzach kadej z firm. Przykładowo, dla sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej musimy podac przewidywana maksymalna dobowa
ilosc zuywanej wody i odprowadzanych scieków oraz wymagane cisnienie wody,
dla sieci elektrycznej podac powinnismy przewidywana moc zainstalowana w
obiekcie i moc szczytowa.
Oprócz danych technicznych, podac te musimy dane zleceniodawcy, podstawowe
dane charakteryzujace inwestycje, jej adres oraz dane inwestora.
Z uwagi na zakres i szczegółowosc danych, potrzebnych w poszczególnych
wnioskach, powinni je przygotowywac i składac z upowanienia inwestora
odpowiedni projektanci branowi, współpracujacy z architektem przygotowujacym
projekt budowlany, gdy tylko oni potrafia okreslic potrzebne dane z
wystarczajaca dokładnoscia i wiarygodnoscia.
Firmy wydaja warunki w terminach zazwyczaj nie przekraczajacych 30 dni.
Zazwyczaj za wydanie warunków technicznych nie pobierane sa opłaty.
Wydane warunki okreslaja szczegółowo sposób i miejsce wykonania właczenia do
sieci zewnetrznych, ilosc moliwych do czerpania mediów (ilosc wody, moliwy
przydział mocy itp.), warunki techniczne wykonania podłaczen, zakres
ewentualnej koniecznej rozbudowy sieci zewnetrznych, zakres prac do wykonania
przez dostawce mediów (wykonanie właczenia, załoenie wodomierzy,
gazomierzy, liczników energii itp.), zazwyczaj te załaczony zostaje do nich
projekt umowy na podłaczenie odpowiednich mediów lub wniosek o zawarcie
umowy o przyłaczenie do odpowiedniej sieci.
Uzyskujac warunki techniczne podłaczenia poszczególnych mediów, naley zadbac
od razu o uzyskanie oswiadczen własciwych jednostek organizacyjnych o
zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru scieków, wymaganych
przez Prawo Budowlane przy staraniu sie o pozwolenie na budowe.
Wydane warunki stanowic beda podstawe dla projektantów branowych do
pózniejszego zaprojektowania, zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi,
odpowiednich przyłaczy i instalacji. Takie projekty beda mogły byc pózniej bez
kłopotów uzgodnione przez firmy, które wydały warunki.
Majac wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), uzupełnione o
warunki techniczne przyłaczenia potrzebnych mediów, moemy przystapic do
sporzadzenia projektu budowlanego inwestycji i wystapienia o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Brak komentarzy: