piątek, 19 września 2008

ZANIM ZACZNIEMY BUDOWEZanim wbijemy pierwsza łopate i rozpoczniemy kopania wykopów pod
fundamenty naszego domu, czeka nas długa droga, prowadzaca do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, która dopiero umoliwi nam rozpoczecie robót
budowlanych.
Ogólnie mona stwierdzic, e zgodnie z aktualna trescia Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pózn. zm.) i Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), obowiazujacymi od 11 lipca 2003 r.,
decyzja o pozwoleniu na budowe, potocznie zwana „pozwoleniem na budowe”,
wydawana jest przez Starostwo Powiatowe na podstawie obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan uchwalany jest przez
gmine dla obszarów wskazanych w opracowanym uprzednio, take przez gmine,
studium zagospodarowania przestrzennego, okreslajacym ogólne kierunki i
uwarunkowania rozwoju gminy. Zniesiono wiec obowiazek uzyskiwania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. WZiZT), na podstawie
którego dopiero wydawana była decyzja o pozwoleniu na budowe, po wykonaniu i
złoeniu w gminie projektu budowlanego. Obecnie zakłada sie, e miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego powinny byc tak szczegółowe, e na ich
podstawie moliwe bedzie wydawanie pozwolen na budowe, bez posredniego
stadium WZiZT.
Obecnie jednak utrzymuje sie stan przejsciowy, gdy czesc gmin nie uporała sie
jeszcze z uchwaleniem nowych planów, umoliwiajacych wydawanie pozwolen na
budowe, co powanie utrudnia inwestorom uzyskiwanie nowych pozwolen na
budowe.
Inna istotna zmiana, wprowadzona powyszymi przepisami, jest przeniesienie
wydawania odpowiednich decyzji z gmin do Starostw Powiatowych, bez
moliwosci zlecania wykonywania tych uprawnien gminom, jako zadan zleconych.
W zwiazku z tym nastapiły zmiany w organizacji Urzedów Gminy i Starostw
Powiatowych, gdzie powstały nowe wydziały, zajmujace sie sprawami z zakresu
budownictwa i gdzie powinnismy załatwiac całosc formalnosci przy uzyskiwaniu
pozwolen na budowe.
W nastepnych rozdziałach Poradnika omówiony zostanie tryb postepowania,
prowadzacego do uzyskania pozwolen na budowe, z oddzielnym omówieniem
sytuacji, gdy w gminie nie ma jeszcze uchwalonych nowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Dalsze nasze czynnosci beda zaleały od tego, czy nasza działka jest połoona na
obszarze, dla którego został sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony po 1 stycznia 1995 r., czy te dla tego obszaru plan
nie istnieje lub jest wczesniejszy, ni z 1995 r.

Brak komentarzy: